• Ravott'n in Groenlo: welzijn voor de jongste!

8. ZORG en WELZIJN.

ONS SOCIALE GEZICHT: voor jong en oud.

Een samenleving waar men naar elkaar omziet, waar plek is voor iedereen, of je nu jong/oud, gezond/ziek, blank/zwart, homo/lesbisch of autochtoon/ allochtoon bent!
Dat is ons streven! We hebben oog voor de ouderen en zwakkeren in onze samenleving, de sterkste (financiele) schouders dragen hiervoor de lasten.
We hebben in Oost Gelre in onze beleving een goed klimaat voor Zorg en Welzijn, maar het kan  beter. Hieronder onze standpunten onderverdeeld in:
1) Algemeen
2) Ouderen
3) Jongeren

1) Algemeen:

 1. Als gemeente hebben we er de afgelopen jaren veel extra zorgtaken bijgekregen vanuit de regering Rutte: maar vaak zonder het extra geld dat we daarvoor nodig hebben. Daarom gaan we met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) zwaar lobbyen voor het verhogen van de bijdrage aan het gemeentefonds (de gemeenteschatkist). Zodat we onze belangrijke taken op het gebied van zorg, werk, cultuur, welzijn en verduurzaming goed uit kunnen voeren. 
   

 2. Bij zorgvraag wordt vanaf het allereerste contact met de gemeente en professionals familie en/of vrienden bij de hulpvraag betrokken. De kennis en het betrokkenheid van bekenden bij het bepalen van vervolgstappen is van hele grote waarde. Alle zorg kan niet afgewenteld worden op de verzorgingsstaat:  familie zal, indien mogelijk,  een steentje moeten bijdragen.
   

 3. Met organisaties en instellingen die bereid zijn om lokaal en vernieuwend qua gezondheidszorg te werken, gaan we als gemeente duurzame partnerschappen aan. Daardoor komt zorg en welzijn vanuit dspeerpunt 9 SKB.JPGe menselijke maat dichterbij en het is ook nog eens goed voor ons lokale economie.​​​​​
   

 4. Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen krijgen meer ruimte voor samenwerking met de huisarts, het ziekenhuis en sociale hulpverleners. Zorgorganisaties dienen met elkaar samen te werken in plaats van elkaar te beconcureren. Ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen kunnen alleen goede zorg bieden als ze met elkaar samenwerken. Kleinschaligheid is hier het kernwoord: dus geen groot Achterhoeks ziekenhuis in Doetinchem maar behoud van het SKB te Winterswijk inclusief Spoed Eisende Hulp (SEH).
   

 5. We blijven als SDOA-gemeenten samenwerken: Berkelland, Winterswijk en Oost Gelre spannen zich gezamenlijk in als Sociale Dienst. De sociale werkvoorziening houden we grotendeels in stand, want iedereen heeft recht op werk. 
  Wie niet werken wil, zal dat gaan merken aan zijn uitkering. Wie niet werken kan zal in Oost Gelre uiteraard volop gesteund worden in zijn of haar levensbehoefte.
   

 6. Gehandicapten dienen ten allen tijde  normale toegankelijkheid te krijgen voor gebouwen en openbaar gebied. Om dit goed te borgen en te verbeteren werken we hierin samen met vrijwilligers die meehelpen met het in kaart brengen en verbeteren van de knelpunten: jaarlijks gaan we samen met de inwoners bestaande obstakels en problemen voor rolstoelen en rollators “te lijf”. De gemeente dient tevens een meldpunt in te voeren.
   

 7. Doel is om van de voedselbank af te komen binnen 5 jaar. We gaan armoede, schulden en sociale uitsluiting fundamenteler aanpakken. Hulp aan mensen die met (te) weinig moeten rondkomen anders opzetten. De uitkomst zal moeten zijn dat niemand meer naar de voedselbank hoeft.
   

 8. We gaan experimenteren met een Basisinkomen (= is een periodiek uitgekeerd en vrij besteedbaar bedrag voor iedere burger, dat voldoende is om volwaardig van te leven, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat en ongeacht het inkomen, vermogen of de samenstelling van het huishouden).  We starten hiermee in eerste instantie in proef voor een bepaalde groep inwoners van Oost Gelre.
   

 9. Jeugdzorg: het lijkt in Oost Gelre redelijk goed te gaan met de zorg voor mn. complexe jeugdzorg. Maar het blijft onacceptabel dat kwetsbare jongeren, ook in Oost Gelre,  soms maanden op een wachtlijst staan en hulpverleners kampen met te hoge werkdruk. We moeten daarom weer terug naar deels landelijke zorg voor jongeren met de meest complexe problemen. Dit doen we onder andere door het openen van extra specialistische behandelcentra, en te investeren in bewezen effectieve behandelmethoden. Gastgezinnen en pleegouders gaan we extra facilitairen en onder de aandacht brengen.
   

 10. Wij streven naar een sterk preventief beleid t.a.v. de gezondheid door gerichte preventieprogramma’s t.a.v. bewegen, sporten en gezond eten. Hiermee willen we ziekte en andere gezondheidsproblemen proberen te voorkomen. Leerlingen op de basisschool krijgen weer gratis schoolfruit en op alle scholen in Oost Gelre verdwijnen de snoep- en frisdrankautomaten en worden gezonde maaltijden aangeboden. 
   

2) Ouderen:
Uit de rapportage “De Achterhoek zorgt voor morgen” (Lessen uit de Achterhoek in het kader van de tweede ronde Experimenten Bevolkingsdaling), blijkt dat tweederde van de bevolking in de leeftijdsopbouw Oost Gelre.jpggemeente Oost Gelre ouder is dan 65 jaar.  Steeds meer mensen zullen straks zorg nodig hebben.  Ouderen willen graag in hun vertrouwde, beschutte omgeving in  blijven wonen en daar verzorgd worden. De bevolking vergrijst en er zullen steeds meer ouderen komen die zorg nodig hebben. Dit was voor de dorpsbelangenvereniging de aanleiding om de mogelijkheden voor kleinschalig wonen binnen het dorp te verkennen.

 1. Ouderen en mensen met een beperking kunnen zoveel mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving blijven wonen. Dit facilitairen we met o.a. subsidies en advies. OLW pleit dan ook voor het voortzetten van de succesvolle gemeentelijke regeling “subsidie opplussen woningen”. Ook de inzet van woonconsulenten blijven we voortzetten. We investeren dus nog meer in goede zorg voor onze ouderen. We gaan in gesprek over extra verpleeghuisplekken, passende seniorenwoningen en meer voorzieningen voor ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Mantelzorgers  geven we de ondersteuning die ze verdienen. Senioren geven we de kans om oud worden in hun eigen omgeving dus we behouden het principe  "zorg op kleine schaal in de eigen omgeving".
   

 2. Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen de waardering die ze verdienen. Ze zijn het smeermiddel waar onze samenleving op draait! We maken een stimuleringsfonds om vrijwilligersorganisaties beter te ondersteunen.
   

 3. De bevolking van Oost Gelre vergrijsd. Gelukkig heeft die vergrijzing volgens OLW ook goede kanten. Er komen meer mensen die hun levenservaring kunnen delen en als gemeenschap kunnen we daar van profiteren door hiervan gebruik te maken. Bovendien blijven die ouderen veel langer fit en gezond en zullen en willen velen (vrijwillig) een steentje bijdrage aan een vitale samenleving. Die vrijwilligheid gaan we ook vaker in de spotlights zetten want de (oudere) vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving.


3) Jongeren:

 1. We gaan een jeugdraad instellen: want het wordt tijd dat jongeren weer gaan bepalen wat ze belangrijk vinden in onze gemeente. De toekomst van onze gemeente is hun toekomst!
   

 2. Jeugdwerk gaan we voortvarender aanpakken: elke kern krijgt weer een "jeugdhonk" en er wordt een professional opgezet die samen met de al bestaande organisaties zoals het goed functionerende MAZZEL voor activiteiten zorgt.
   

 3. Samen met de GGD, IriszorgMAZZEL , scholen, horeca en de politie blijven we inzetten op preventie en gebruik van alcohol en schadelijke drugs. Voor de specifieke Oost Gelrese monitor en gegevens over dit onderwerp zie Alcoholgebruik - Kompas Volksgezondheid Noord- en Oost-Gelderland (kvnog.nl).
   

 4. We gaan activiteiten facilitairen die aansluiten bij de behoeften van de jongere jeugd. De oudere jeugd kan hierbij helpen om dit te bedenken en organiseren vanuit die jeugdraad. De activiteiten hoeven niet alleen in de jeugdhonken plaats te vinden, maar kunnen -afhankelijk van behoefte- ook elders plaatsvinden (bijvoorbeeld bij sportverenigingen). Daar waar nodig worden de activiteiten afgestemd met de wijkraden. Voorbeelden hiervan zijn: straatspeeldagen, knutsel- en inloopactiviteiten, tienerdisco, kindervakantiespelen, etc.
   

 5. Voor de oudere jeugd gaan we de behoefte aan activiteiten goed in kaart brengen. Daar waar mogelijk kunnen met de jongeren vrijwilligers worden ingezet in de organisatie. Activiteiten gericht op informatievoorziening worden in samenwerking met de ketenpartners binnen het samenwerkingsverband Centrum Jeugd en Gezin en bv. met de bibliotheek georganiseerd.
   

 6.  Harreveld blijft een plek waar we gastvrijheid tonen voor jongeren en gezinnen die aan de onderkant van de samenleving zijn terecht gekomen. Echter dient Oost Gelre hier niet voor de kosten van Horizon op te draaien, wat tot op heden wel steeds grotendeels het geval is.

 

arrow_upward