• Geef Lichtenvoorde Kleur
 • Bestrijding blauwalg in de Groenlose gracht
 • Plan Stad Groenlo
 • Protest tegen de mestfabriek
 • Kleine Kernenbeleid
 • Zelfstandigheid Ziekenhuis SKB Winterswijk
 • Energietransitie - Zonnepanelen
 • Geen nieuwe doorsnijding Oost Gelres landschap
 • Leegstand voormalige Rabobank
 • Geen nieuwbouw voor huisvesting van arbeidsmigranten
 • Aandacht voor (kleine) boerengezinsbedrijven en natuur-inclusieve landbouw
 • Biodiversiteitsherstelplan

Speerpunten

OLW staat voor een sociale, leefbare, duurzame en groene gemeente. Een gemeente waar bewoners, bedrijven en de politiek respectvol met elkaar omgaan, naar elkaar luisteren en toekomstgericht samenwerken, dit in harmonie met de natuur.

Een belangrijk doel van OLW is dat we weer respectvol omgaan met onze sterk onder druk staande natuurlijke leefomgeving.

Hieronder vind je onze speerpunten voor '21 - '22.
Of kijk hierboven in ons menu voor de wat uitgebreide standpunten.

Speerpunten OLW voor de komende 2 jaar (2021-2022)
 

1. Biodiversiteitsherstelplan

Er moet een biodiversiteitsherstelplan t.b.v. Oost Gelre komen. Met veel meer aandacht voor het versterken van het landschap en de groene leefomgeving. Meer groen, dus ook meer bomen. Er dient een plan opgesteld te worden om verdere verdroging tegen te gaan. Verstening moet worden tegengaan. Dit betekent zeker niet meer parkeerplaatsen in de binnenstad van Groenlo en Lichtenvoorde maar juist meer groen: fietsers en voetgangers beter faciliteren.
bloemen.JPG
UPDATE: nadat dit college VVD/CDA het woord biodiversiteit niet eens opschreef in het coalitieakkoord, en een motie van OOG mbt een biodiversiteitsplan afwees, komt men begin 2021 toch met een biodiversiteitsplan naar de gemeenteraad.

2. Huisvesting

Vaart maken met het creeren van woningen en appartementen, met name voor jongeren en ouderen in de kleine kernen. Maar daar vooral voor inbreiding kiezen en leegstand weer invullen. Tempo maken met de invulling van leegstaande panden, zoals het voormalige Rabobank gebouw en het in verval rakende Sensiregebouw, beide in Groenlo.

UPDATE: eind 2020 geeft wethouder Porskamp, na meerdere vragen vanuit  o.a. OLW aan dat er hard aan gewerkt wordt en "een broedende kip niet gestoord moet worden". 
 

3. Transparantie en communicatie

Meer politieke transparantie en betere communicatie met de burgers. Te vaak vernemen wij dat burgers die contact opnemen met de gemeente geen bevestiging van dit contact krijgen of (op tijd) antwoorden krijgen. Ook uitkomsten van raadsvergaderingen worden onvoldoende met de bevolking gedeeld. Er ligt al een verzoek van OLW bij het college en de griffie om dit te verbeteren.

Klik hier voor een voorbeeld m.b.t. hoe de huidige coalitie CDA/VVD cruciale rapporten onder de radar houdt.....
 

4. ‘Plan Stad Groenlo’ en ‘Lichtenvoorde Kleur’

De plannen voor “Stad Groenlo” en geef “Lichtenvoorde Kleur” versnellen, want voor de burgers lijkt het alsof er al jaren nauwelijks schot in zit. We zijn o.a. voorstander van het terug plaatsen van de fonteinen in de Groenlose Gracht.
 

5. Geen mestfabriek in Groenlo

Geen megamestfabriek meer in Groenlo, de gemeenteraad dient het bestemmingsplan te wijzigen waardoor vestiging onmogelijk wordt gemaakt. De onbetrouwbare initiatiefnemer dus afwijzen en overleg met agrariërs over alternatieven van mestverwerking. Daarnaast: de gemeenteraad moet weer de baas worden over de duurzame invulling van De Laarberg: geen zware industrie!

UPDATE: eind 2020 stelde OLW met de PvdA vragen aan het college maar die schuift gewoon hun verantwoordelijkheid af. Zie deze link voor meer info.
 

6. Bestrijding van de blauwalg in de Groenlose gracht

Er moet nu eindelijk vaart gemaakt worden met de bestrijding van de blauwalg in de Groenlose gracht. Het lopende onderzoek hiernaar moet versneld worden en er dient alvast gestart te worden met het nemen van maatregelen die de overlast door het blauwalg verminderen. Het overleg hierover met de stakeholders dient weer opgepakt te worden.

UPDATE: eind november geeft wethouder Porskamp aan dat het onderzoek vertraagd is.....OLW houdt de vinger aan de pols.
 

7. Medewerkers SDOA dienen in Groenlo te blijven

Het vertrek van de medewerkers van de Sociale Dienst (SDOA) uit het Stadhuis te Groenlo tegen te gaan: de dreigende leegstand van het Stadhuis is voor OLW onbespreekbaar.

UPDATE: eind november wordt duidelijk dat de SDOA naar de Laarberg verhuist. Maar nog steeds is niet duidelijk wat de nieuwe invulling van het Stadhuis gaat worden. Het college belooft om begin 2021 met een plan te komen.
 

8. Energietransitie

Klimaatverandering is ook voor Oost Gelre een enorme bedreiging. Daarom vaart maken met de energietransitie. Bedrijven, ondernemers maar vooral burgers en dan m.n. in de kleine kernen meer betrekken bij de energietransitie. Afstemmen met o.a. de dorpsbelangenorganisaties waar grootschalige projecten voor energieopwekking komen. Investeringen, eigenaarschap en de lusten van de energietransitie voor en door de Oost Gelrese gemeenschap, met name de kleine kernen m.b.v. bijvoorbeeld dorpsfondsen. Zonnepanelen op daken meer stimuleren en verplichten voor grote bedrijven. Meer handhaven bij bedrijven die zich niet aan de energie-besparingsverplichtingen houden.

UPDATE: bekijk het EML-dossier in het menu "Dossiers"
 

9. Zelfstandigheid Ziekenhuis Winterswijk

Ziekenhuis SKB Winterswijk moet zelfstandig blijven. De gemeente dient hier actief beleid en lobby op te voeren: goede ziekenhuiszorg dichtbij is essentieel.SKB.jpg

Update: eind 2020 lijkt de lobby geslaagd door de protestacties vanuit Winterswijk: de afwezigheid van het college van de gemeente Oost Gelre in dit dossier was stuitend. Momenteel wordt al weer gerammeld aan de Spoedeisende hulp dus .......waakzaamheid blijft geboden!

10. Geen doorsnijding van het Oost Gelrese landschap door een A18 of een Noordtak

Geen doorsnijding van het Oost Gelrese landschap door een nieuwe A18 langs Zieuwent en tussen Groenlo en Beltrum. Bestaande N18 verbeteren maar daar niet nog meer natuur en landbouwgronden voor opofferen. Uiteraard ook geen vreselijke goederenspoorlijn door onze gemeente (Noordtak). Klik hier voor het commentaar van de Torenwachter over dit item.
 

11. Aandacht voor (kleine) boerengezinsbedrijven en natuur-inclusieve landbouw

Meer aandacht voor behoud van (kleine) boerengezinsbedrijven en natuur-inclusieve landbouw. Geen grotere (mega)stallen meer, zeker niet aan randen van de kernen: ons buitengebied wordt namelijk langzaam een veehouderij-industriegebied waar de bewoners van het platte land steeds meer overlast (stank, fijnstof) van ondervinden.
Een fonds creëren van waaruit agrariërs worden geholpen om over te schakelen naar duurzame vormen van landbouw en waarmee lokale voedselketens worden opgezet zodat agrariërs weer een beter inkomen krijgen met minder dieren.
 

12. Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid: uitbreiden van 30 km/h zones in alle kernen, te beginnen bij de Richterslaan in Lichtenvoorde. En nu eindelijk, na twee jaar te langdurige voorbereiding en overleg, de onveilige kruising bij de Nedap/ Rabobank te Groenlo aanpakken.

UPDATE:
In dec '20 besluit een raadsmeerderheid o.l.v. CDA/VVD om de Richterslaan, een belangrijke oversteekplek voor basisschoolkinderen, niet in te richten als 30 km/h zone. Onbegrijpelijk omdat er in het voorjaar '20 een raadsbrede OOG-motie was aangenomen om een 30 km/h zone in te richten. Maar het CDA en de VVD draaiden zoals wel vaker weer  180 graden......

In jan '20 neemt OLW het voortouw om omwonenden te steunen met het veiliger krijgen van de Ruurloseweg in Groenlo.

 

13. Brandweerbezetting

Brandweer: de bezuiniging op de brandweer (waaronder het verdwijnen van twee tankspuitauto’s uit de kazerne van Lichtenvoorde en Groenlo) mag niet leiden tot grote risico’s t.a.v. de veiligheid in onze gemeente of vrijwilligers.
BRANDWEER.jpg

Update: OLW heeft bij de burgemeester succesvol gepleit dat de brandweerwagens niet eerder weg mogen nadat uit monitoringcijfers blijkt dat dit niet ten koste gaat van de aanrijtijd en de veiligheid van de bewoners en brandweerlieden van Oost Gelre. 
 

14. Geen aparte nieuwbouw voor huisvesting arbeidsmigranten

Nieuwbouw van aparte huisvesting voor arbeidsmigranten in Oost Gelre t.b.v. Vion is voor ons onbespreekbaar. Laagwaardig werk dient Vion te verplaatsen naar het buitenland, in plaats van uitbuiting van hun arbeidsimmigranten in Nederland en Duitsland. Speerpunt arbeidsmigranten.JPG

Update: OLW heeft gepleit voor uitstel van dit onderwerp omdat de vakbond en de buitenlandse werknemers onvoldoende betrokken waren bij de oordeelsvorming. Mede hierdoor is het onderwerp verplaatst naar begin 2021. Ook heeft OLW inmiddels de samenwerking met de vakbond gezocht en gevonden.

N18.JPG

Wat betekent een 2 x 2 baans N18 voor de leefbaarheid in Oost Gelre?

Speerpunt_2_leegstaande_Rabobank.JPG

Invulling van leegstaande panden moet meer prioriteit krijgen.

Speerpunt_5_protest_tegen_mestfabriek.JPG

Geen megamestfabriek in Groenlo

noordtak.jpg

Geen Noordtak door de Achterhoek.

Lievelde.JPG

Meer 30 km/h zones in alle kernen.

arrow_upward