• Met Omroep Gelderland over bomensterfte in Zwolle

1. BIODIVERSITEIT

De biodversiteit en de natuur staat zwaar onder druk, ook in Oost Gelre is dit al decennia geval. Herstel hiervan is één van onze belangrijkste prioriteiten.

bomenkap ruuloseweg.jpgBIODIVERSITEIT: herstelplan dringend noodzakelijk.

De biodiversiteit is wereldwijd dramatisch aan het instorten. Ook in Oost Gelre is dit al decennia geval als gevolg van verstening van onze kernen, toename van asfalt, meer bedrijventerreinen en intensivering van de landbouw en uitstoot van stikstof. De opwarming van de aarde versterkt daarnaast de afname van deze biodiversiteit. 

Er dient daarom z.s.m. een biodiversiteitsherstelplan t.b.v. Oost Gelre opgesteld en uitgevoerd worden. Dit plan gaan we opstellen met o.a. de burgers en de bedrijven/agrarische sector. Maar de tijd van pappen en nathouden is wat ons betreft nu wel voorbij en er dienen forse maatregelen te worden genomen.

Wij noemen een paar elementen die volgens OLW doorgevoerd dienen te worden:

                                                                                                                                                                                                                                                                 Afbeelding: in 2019 deed ons raadslid Paul Wallerbos                                                                                                                                                                                                                                                                                 mee met het protest tegen de bomenkap langs de                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ruurloseweg door de provincie Gelderland. 

 

 1. De openbare ruimte dient verder vergroend te worden door bijvoorbeeld grasvelden weer deels te voorzien van bloem- en plantenperken. Het gaat dan niet alleen om beeldkwaliteit maar ook om plantsoorten die de biodiversiteit versterken en bv. voedsel genereren voor bijen en vogels. Hiervoor doen wij een beroep op omwonenden om mee te denken en te participeren in het onderhoud van deze biodiverse buurtelementen. Een mooi voorbeeld zijn de minituintjes in de binnenstadstraten van Groenlo, deze gaan we uitbreiden naar Lichtenvoor en de kleine kernen.
   

 2. Veel meer aandacht voor het versterken van landschap en groene leefomgeving. Meer groen dus ook meer bomen. De ruilverkaveling heeft ons landschap voor een deel verarmd, en daarmee ook de biodiversiteit. De bermen die vaak al of niet bewust zijn ingenomen door de agrariers gaan we weer "terugclaimen" en samen met de agrariers weer vergroenen.
   

 3. Nationaal Natuur Netwerk in Oost Gelre gaan we beter beschermen.
  Het NNN is een stelsel van natuurgebieden van internationaal en nationaal belang dat strekt tot de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten. Het gaat dus over habitatbescherming, soortenbescherming met als voorwaarde dat ook daarvoor belangrijke   milieuwaarden zoals stilte, rust en duisternis aanwezig blijven. Bestaande Gelderse GNN gebieden en de verbindingen worden op provinciaal niveau maar ook in Oost Gelre momenteel onvoldoende beschermd. We zien dit in de dagelijkse praktijk en dit blijkt uit de correcties die nu voor Oost Gelre worden aangebracht in GNN gebied op de Provinciale kaart Gelderland. Wij willen een betere bescherming in het bestemmingsplan regelen van GNN gebieden. Dat betekent tevens het verwijderen van niet-natuurgerichte activiteiten in de planregels voor natuur in z’n algemeenheid en specifiek in  GNN gebieden  tenzij er sprake is van een zeer groot algemeen maatschappelijke belang waarvoor geen alternatieven aanwezig zijn en waarbij compensatie plaatsvindt. Specifiek vragen we daarbij aandacht voor het negatieve effect van de optelsom van de verschillende niet-natuurlijke ingrepen in GNN gebied tezamen voor oppervlakte, soorten en verbindingen. 
   

 4. Samen met natuurverenigingen (vogelwerkgroep, imkers, IVN en Agrarische natuurverenigingen) gaan we een plan maken om de flora en fauna weer te versterken.
   

 5. Niet meer (asfalt)wegen erbij in de gemeente Oost Gelre: mochten we toch overgaan tot de aanleg of verbreding van een (nieuwe) weg dan kan dit alleen als op andere plekken wegen of wegverhardingen worden, verdwijnen zodat bv. zandpaden in het buitengebied weer terugkomen.bloemen.JPG
   

 6. Geen verdere uitbreiding meer van industriegebied, ten koste van natuur- en landbouwgrond. Zware industrie hoort in onze gemeente niet thuis. En zeker niet als deze bedrijven veel uitstoot van CO2, fijnstof of chemische stoffen veroorzaakt. Op dit soort werkgelegenheid zitten we in Oost Gelre niet te wachten. De Laarberg moet geen provenciaal afvalputje worden: alleen regionale bedrijven.
   

 7. Tegeltax voor burgers en huurders. Kortom: hoe meer versteende grond hoe meer WOZ u gaat betalen. De verstening van tuinen loopt namelijk de spuigaten uit. Veel ooit groene voortuinen in Oost Gelrese buurten zijn verandert in betonnen “tuinen” waarbij menig bewoners ook nog zijn voortuin heeft ingericht als parkeerplaats. 
   

 8. Een paar % van onze landbouwgrond gaan we omzetten in bos. De Achterhoek was vroeger veel bosrijker maar door de opkomst van m.n. de landbouw zijn bossen grotendeels in Oost Gelre verdwenen. Een deel van deze bossen worden voedselbossen. Bij elke (kleine) kern gaan we een bos van minstens 5 -10 Ha planten.
   

 9. Alle straten en wegen dienen daar waar het kan grotendeels voorzien te worden van laanbomen.  En anders van hagen.   Indien dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties dienen er snelheidsbeperkende maatregelen ingesteld te worden. Evt. heffen we een aantal parkeerplaatsen op als er geen groen in de straten staat.
   

 10. Een concreet plan opstellen, samen met het waterschap en de agrariërs, om verdere verdroging van de natuur en de landbouwgronden tegen te gaan. 
   

 11. Via het wijzigen van bestemmingsplannen gaan we de intensieve landbouw ontmoedigen en langzaam (10 a 20 jaar) omturnen naar extensieve landbouw en natuur- inclusieve landbouw, zodat o.a. akker – en weidevogels weer terugkeren naar de weilanden van Oost Gelre. We gaan de waterpeilen in natuur- en landbouwgebied weer naar een normaal niveau terug brengen.
   

 12. Het gebruik van schadelijk landbouwgif  maar ook particulier onkruidsverdelgingsmiddel dient verder ontmoedigt en uiteindelijk verboden te worden. 
   

 13. Het elektrisch (deel)vervoer moet worden gestimuleerd, bijvoorbeeld met het verbeteren van het laadpalen-netwerk in de gemeente. Hierdoor neemt de schadelijke uitstoot van verbrandingsgassen sterk af. 
   

 14. OLW houdt van huisdieren maar loslopende huiskatten vangen jaarlijks tientallen miljoenen (zeldzame) vogels in Nederland. Daarom willen wij via de APV regelen dat alle eigenaren van huiskatten ze voorzien van een kattenbel. Hondenbelasting handhaven we: helaas zorgt een klein deel van de hondenliefhebbers voor strondoverlast (poepzakjes in riool en natuur). Wellicht ook kattenbelasting (gaan we onderzoeken).

  Speerpunt 1 bomenaanplant met o.a. Urgenda.JPG

 15. We gaan de jacht op dieren flink aan banden leggen. Plezierjacht schaffen we sowieso af. Hoogstens een lichte vorm van wildbeheer. 
   

 16. We werken aan de terugkomst van dieren die ooit in Oost Gelre gemeengoed waren zoals de das en weidevogels. Ook de wolf is welkom in Oost Gelre. Evt. schade door de wolf aan vee vergoeden we. 
   

 17. Stadsparken gaan we verder vergroenen en uitbreiden. De Grolse Weide in Groenlo is bijvoorbeeld nog niet klaar, hier maken we haast mee, samen met de klankbordgroep.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Afbeelding: OLW plant bomen met Urgenda + wethouder Frank   

arrow_upward